Carmen Cheung | cpjobs
Home > Carmen Cheung

Carmen Cheung

資深傳媒人轉型企業傳訊顧問,客戶包括私營及公營機構。在此之前,曾任職的機構包括私人企業集團及香港特區政府。carmencheungcommunications@gmail.com